Гражданска отговорност на разсрочено плащане. Как процедираме когато пропуснем вноска?

Гражданска отговорност на разсрочено плащане. Как процедираме когато пропуснем вноска?Много често застраховката Гражданска отговорност се сключва на разсрочено плащане. Това е удобен вариант за хората, които изпитват финансови затруднения, но в същото време имат нужда от автомобил. Много често обаче личните ангажименти изместват гражданските такива и собствениците на МПС пропускат да направят дължимата вноска. Обикновено тези вноски имат падеж – дата, която е посочена в полицата. Много разпространено е твърдението, че с изтичане на тази дата полицата става невалидна. Това не е така.

Законодателят е съобразил факта, че в много случаи може да се получи закъснение. И затова е предвидил един вид „гратисен период“ – време след изтичане на падежа на вноската, в което време полицата е все още валидна, въпреки липсата на плащане. Законодателят, против интереса на застрахователите е въвел този срок, защото е преценил, че общественият интерес е по-важен от този на застрахователните компании и не е оправдано една човешка грешка или пропуск да бъдат основание за липса на договор. В гражданскоправните отношения е прието за изпълнението на всеки договор /какъвто е застраховката Гражданска отговорност/ да се дава срок за изпълнение. В случая този срок е даден със закон.

Пропусналият собственик има 15 дни време, в което може да просрочи плащането на вноската. Тези 15 дена са времето, което законодателят е приел за необходими за да може дори най-заетият човек да си спомни, че може би падежът на вноската му е изтекъл. В случай, че на 16-тия ден вноската не е заплатена, счита се че договорът е невалиден. След този ден водачът няма застраховка и може да му бъде наложена глоба за липсата на застраховка Гражданска отговорност. Размерът на тази глоба започва от 400 лв. В случай, че собственикът/водачът на МПС бъде спрян преди изтичане на този 15 дневен срок, той не може да бъде санкциониран по тази точка. Този акт и това постановление ще паднат в съда.

Срокът от 15 дни е даден в чл. 202 от Кодекса за застраховането, който гласи че при неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати. Но това си право той може да упражни не по-рано от 15 дни от датата, на която застрахованият е получил писмено предупреждение. Писменото предупреждение ще се смята връчено и когато в застрахователната полица застрахователят изрично е посочил кое от правата по ал. 1 ще упражни след изтичането на 15-дневния срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

Когато застрахователно събитие е настъпило преди застрахователната премия да е издължена изцяло от застрахования, застрахователят може да удържи размера на неиздължената премия от размера на застрахователното обезщетение. Ако е уговорено застрахователното покритие да започне, без да е платена цялата премия или първата вноска при разсрочено плащане, застрахователят има право да иска плащането й със законната лихва от деня на забавата.

Related Posts


ArtCreativeFace Like Button Module