Срокове за изплащане на обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ при ПТП

Общия срок: 15 дни

Срокове за изплащане на обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" и "Каско" при ПТПЗаконовият срок за изплащане на застрахвоателното обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност към м. август 2010 г. е 15 дни съгласно чл. 18 от Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за метедиката за уреждане на претенции за вреди, причинени на моторни превозни средства. Имат се предвид 15 календарни дни. Това е така, тъй като в Наредбата, уреждаща материята по ангажиране на застрахователите във вр. със застраховката „Гражданска отговорност“ е записано, че „Обезщетението по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се определя и изплаща от застрахователя в 15-дневен срок, след като застрахованият или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от 3 месеца от датата, на която претенцията по застраховката е била заведена“.

Този 15-дневен срок е правило, от което обаче има изключения.

Къде е уловката?

Най-вече, ал. 2 на същия чл. 18 предвижда, че когато в 15-дневния срок се установи, че не е налице основание за плащане на обезщетение или че размерът на обезщетението е по-малък от размера, претендиран от увреденото лице, или че основанието и размерът на вредите не са били напълно установени, застрахователят е длъжен да даде писмено мотивирано становище на увреденото лице. Когато няма основание за отказ за плащането, но определени обстоятелства не са били установени, застрахователят е длъжен да ги посочи заедно с доказателствените средства за тяхното установяване при спазване разпоредбите по чл. 105 от Кодекса за застраховането.

Тълкуването на ал. 2 може да бъде твърде относително, но се приема, че в 15 дневен срок от датата на подаване на искането за изплащане на обезщетение, застрахователят следва да се произнесе по искането. Уловката е в думата „произнесе“. Т.е. в този 15 дневен срок, застрахователят следва да се произнесе, а не да изплати обезщетението. Какво означава това: застрахователят трябва да потвърди дали признава щетите или ще иска други доказателства във вр. с чл. 105, ал. 3 от Кодекса за застраховането, който гласи следното:

Когато потребителят на застрахователната услуга е увредено лице по застраховки „Гражданска отговорност“ или трето ползващо се лице по други застраховки, застрахователят го уведомява за доказателствата, които то трябва да представи за установяване на основанието и размера на претенцията си. Допълнителни доказателства може да се изискват само в случай че необходимостта от тях не е можела да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията и най-късно в срок 45 дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане по изречение първо.

Т.е. застрахователя може да реши да не плаща, а да иска други доказателства. Въпреки това, повечето застрахователи не желаят да протакат по този начин, тъй като това изисква организационен ресурс от тяхна страна, а при грешка глобите налагани от КФН са в хиляди левове. Именно поради тези причини, законодателят е определил краен срок за завършване на цялата процедура.

 

Окончателният срок: 3 месеца

Този краен срок е 3 месеца. Това предвижда чл.271, ал. 1 от Кодекса за застраховането, който гласи следното: Срокът за окончателно произнасяне по претенция по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не може да бъде по-дълъг от три месеца от нейното предявяване пред застрахователя, сключил застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, или пред неговия представител за уреждане на претенции. В този срок застрахователят следва да определи и изплати размера на обезщетението или да даде мотивирано становище по предявените претенции, когато отказва плащане или когато основанието и размерът на вредите не са били напълно установени.

Предвиденият в закона окончателен 3-месечен срок за произнасяне на застрахователя по претенция, свързана със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, не освобождава застрахователя от задължението му да определи и изплати, респективно откаже изплащането на застрахователно обезщетение в 15 – дневен срок от постъпване на искането, при положение че не е изискал други доказателства от увреденото лице.

Вкратце: застрахователят или плаща в 15-дневен срок от представянето на всички необходими документи, или в този срок иска други доказателства и следи за спазването на 3-месечния срок.

Във вр. с горното, е и РЕШЕНИЕ ОТ 28.11.2008 Г. ПО КНАХД № 4348/2008 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ГРАД

Related Posts


ArtCreativeFace Like Button Module