Застраховка „Каско“

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Застраховката „Каско“ осигурява покритие за МПС срещу различни видове риск /пожари, природни бедствия, кражба на моторното превозно средство или принаджежащото му оборудване, инциденти, пътно-транспортни произшествия/. Застраховката „Каско“ е доброволна. Различните застрахователи изплащат обезщететения при пълна загуба на МПС или частична щета на застрахования автомобил. причинени от различните видове признати и договорени рискове. В този смисъл е изклюително важно, при сключване на застраховка „Каско“, клиентът да се запознае с въпросните „Общи условия“ на договора. Там са описани въпросните рискове, както и различните видове срокове, които подробности  се оказват изключително важни при настъпване на застрахователно събитие.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Договорената застрахователна сума по застраховка „Каско“ не може да надвишава реалната стойност на съответния автомобил към датата на сключване на застраховката и се определя от самия застраховател на базата на предоставени от клиента данни за марка, модел, година и др. характеристики на автомобила.

КЪДЕ Е ВАЛИДНА ЗАСТРАХОВКАТА „КАСКО“?

Застраховката „Каско“ е валидна за цялата територия на Република България. Възможно е и безплатно разширение на териториалния обхват по застраховка „Каско” При много застрахователи, когато има сключена застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и при условие, че към нея има издадена „Зелена карта“, се предоставя безплатно разширение на обхвата по застраховката „Каско” за времето, за което е заплатена премията по застраховката “Гражданска отговорност” и е издадена „Зелена карта“. Зелената карта означава, че водачън на МПС е заявил, че то ще бъде управлявано извън територията на Република България. Следва да се има предвид, че при разширяване на териториалбия обхват на застраховка „Каско“, се покриват рисковете за събития, настъпили на територията на държавите, участващи в системата “Зелена карта”. Изключение прави единствено територията на Косово. Също така, в повечето случаи застрахователите не покриват рисковете “Кражба на автомобил“ и “Грабеж на цялото МПС“, когато събитието е настъпило на територията на държава, която не е членка на Европейското икономическо пространство. В случай, че съответния автомобил няма сключена застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или към нея не е издаден сертификат „Зелена карта”, разширеният териториален обхват се предоставя след заплащане на допълнителна премия.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“

При кражба, произшествие, увреждане при ПТП, пожар, спукване на гума и пр./, когато за автомобила има сключена застраховка „Каско”, съгл. изискванията на повечето застрахователи, застрахованият е длъжен да уведоми незабавно компетентните държавни органи и да изиска издаване на нужните му документи, удостоверяващи инцидента. При ПТП това най-често са двустранните протоколи или протокола за ПТП, издаден от органите на МВР. Също така, незабавно след узнаването за настъпване на кражбата на автомобила или грабежа, пожара или пътно-транспортното произшествие, застрахованият, който има валидна застраховка „Каско“, да уведоми застрахователя на посочените в полиците телефони, както и да направи писмено уведомление в най-близкия офис на застрахователя. Освен това, застрахователите изискват застрахования да предостави автомобила за оглед и описание на щетите с цел установяването им с точност. Когато МПС не може да се придвижва на собствен ход, застрахователите осигуряват присъствието на мобилни групи, които да регистрират щетите на място. В тези случаи се прави оглед и заснемане от самите мобилни групи на застрахователя. При идването на мобилната група, служителите на застрахователя, в повечето случаи не изискват полицата за застраховката „Каско“, но заснемат талона на автомобила, шофьорска книжка и контролен талон към книжката.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА „КАСКО“?

Цената на застраховката „Каско“ при всички застрахователи зависи от вида на автомобила, модела, застрахователната сума, възрастта, предназначението му и др. Цената на застраховката се изчислява като процент от застрахователната сума съгласно действащи в момента на сключването на застраховката „Каско“ тарифи на съответния застраховател и може да бъде платена по различни начини: по банков път, в брой, на вноски или еднократно. Някои застрахователи предлагат примамливи отстъпки за застраховка „Каско“. При повечето застрахователи, застраховката „Каско“ влиза в сила когато е платена застрахователната премия или договорената първа вноска от нея и след като е бил направен оглед, заснемане и пасивно маркиране. За огледа автмобилът следва да е идеално изчистен.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПО ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“?

Застрахователите определят размера на обезщетението по застраховка „Каско“ в зависимост от годината на производство на застрахования автомобил, размера на застрахователната премия и допълнителните условия при сключване на застраховката. Обезщетението може да бъде определено по експерна оценка, по задание или по документи в зависимост от условията на застрахователя. Ремонтите често се извършват в доверени сервизи на застрахователите, или клиентът сам избира сервиз, който впоследствие му издава платежен документ, въз основа на който се изплаща обезщетението по застраховката „Каско“. При по-новите автомобили, много от застрахователите предоставят възможност за извършване на ремонта в официалния сервиз на съответния производител. Застрахователното обезщетение се изплаща в брой или по банков път в определен в условията на застраховката „Каско“ срок. Плащането се извършва след представяне на нужните документи.


ArtCreativeFace Like Button Module