Гражданска отговорност

ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Притежателните на моторни превозни средства, които са регистрирани в Република България и не са спрени от движение са задължени съгласно закона да сключват застраховка, която да обезпечи гражданската им отговорност. Застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността на физически и юридически лица, в случай, че същите причинят имуществени или неимуществени вреди на трети лица. Тъй като ползването на моторни превозни средства е свързано с рискове, законодателят задължава всички автомобилисти да сключват астраховка  Гражданска отговорност – с цел чрез застраховането да се разпредели тежестта при обезщетяването на пострадалите лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Сроктът на застраховката Гражданска отговорност е 1 /една година/. Възможно е, при определени случаи да се сключи застраховка Гражданска отговорност и за по-малък срок: при сключване на застраховка на моторни превозни средства, които са с временна или транзитна регистрация; при сключване на гранични застраховки; при сключване на застраховки на самоходни машини; при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ от фирми, извършващи внос и продажба на моторни превозни средства; при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство. Гражданска отговорност може да се сключи и разсрочено – при заплащане на вноски.

ПРОСТРАНСТВЕН ПРЕДЕЛ НА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Застраховката “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” е валидна на територията на държавите, които са страни по споразумението между националните бюра на застрахователите от държавите – членки на Европейското икономическо пространство, както и други асоциирани страни.

ЦЕЛ НА ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Целта е да се осигури свободното придвижване на моторни превозни средства, регистрирани в държавите-членки на територията на Европа и сключили застраховка Гражданска отговорност. Препоръчително е преди напускане на територията на Република България автомобилистите да се снабдят с Международна карта за автомобилна застраховка или т. Нар. сертификат “Зелена карта”.

Тази препоръка се налага, тъй като при проверка от пътна полиция на съответната държава, следва да се представи доказателство за сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Като такова доказателство все още се приема сертификата „Зелена карта”. “Зелената карта е международно утвърден образец и е познат във всички европейски държави.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ /КАКВИ СА ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТТА/

Когато застрахователното събитие /инцидента/ е настъпил на територията на България, задължителните минимални застрахователни суми за всяко събитие са както следва:

– За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт: 1 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 5 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;
– За вреди на имущество (други автомобили, сгради, спирки и др. вещи) – 1 000 000 лв. за всяко застрахователно събитие.

Когато застрахователното събитие /инцидента/ е настъпило на територията на друга държава членка на Европейското икономическо пространство, застраховката Гражданска отговорност осигурява различно покритие, съгласно конкретния закон, който действа във въпросната държава-членка. За да се избегне ощетяването на клиента, е прието, че когато покритието, което осигурява закона на държавата, където обичайно се намира моторното превозно средство, е по-голямо, следва да се изплати обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност“ именно на тази база.

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”?

Принципно годишната застрахователна премия по застраховката Гражданска отговорност се определя на базата на различни обективни  и субективни показатели, отразяващи различни рискови фактори. Това е вида на моторното превозно средство, обема на двигателя, общото тегло, броят на местата в МПС и специфични характеристики на превозното средство. Също така се вземат предвид и регистрационния номер на автомобила, постоянния адрес на собственика, територията, на която ще се управлява МПС, начина на плащане на застрахователната премия и броя на подлежащите на застраховане МПС.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Когато има нанесени имуществени вреди, обезщетението по застраховката Гражданска отговорност се определя от застрахователя на този застрахован, който е виновен за произшествието. Вината се определя по взаимно споразумение чрез подписване на двустранен протокол или със съставяне на акт за установяване на административно нарушение от съответните органи. Обезщетението за имуществени вреди  по „Гражданска отговорност“ не може да надвишава действителната стойност на увреденото имущество към деня на настъпване на застрахователното събитие /инцидента/.

Когато вследствие застрахователното събитие са настъпили смърт или телесни увреждания на трети лица, обезщетението на застрахователя се определя от застрахователно-медицинска комисия при застрахователя на виновния водач. Има възможност това орпеделяне да стане по съдебен ред. Застрахователят изплаща обезщетенията по застраховка Гражданска отговорност в петнадесет дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие и определяне на размера на настъпилите щети вследствие инцидента. По застраховка Гражданска отговорност, застрахователят има правото да предяви регресен иск, в случаите когато уврежданията на третите лица са причинени умишлено от застрахования и/или когато водача на МПС е употребил алкохол или други упойващои вещества.

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Законовият срок за изплащане на застрахвоателното обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност към м. август 2010 г. е 15 дни съгласно чл. 18 от Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за метедиката за уреждане на претенции за вреди, причинени на моторни превозни средства. Имат се предвид 15 календарни дни. Това е така, тъй като в Наредбата, уреждаща материята по ангажиране на застрахователите във вр. със застраховката „Гражданска отговорност“ е записано, че „Обезщетението по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се определя и изплаща от застрахователя в 15-дневен срок, след като застрахованият или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от 3 месеца от датата, на която претенцията по застраховката е била заведена“.

Този 15-дневен срок е правило, от което обаче има изключения, за които можете да прочетете тук.

 

 


ArtCreativeFace Like Button Module